Zásady ochrany osobných údajov

Ďalej vás budeme informovať o našich zásadách ochrany osobných údajov, aby ste sa mohli dobrovoľne rozhodnúť, či poskytnete spoločnosti MAR HOUSES informácie a osobné údaje, ktoré budeme požadovať na prístup k službám, ktoré ponúkame na našej webovej stránke: www.marhouses.com

 

  1. ZODPOVEDNÝ

Zhromaždené údaje a informácie spracuje „MAR HOUSES“ v závislosti od zmluvne dohodnutých služieb.

Používateľ môže dobrovoľne poskytnúť osobné údaje, a to buď prostredníctvom určitých formulárov na zber údajov, ktoré sú súčasťou rôznych sekcií webu, alebo prostredníctvom e-mailových adries poskytnutých na tento účel.

Poskytnutie akýchkoľvek osobných údajov prostredníctvom rôznych formulárov a e-mailových adries na tejto webovej lokalite znamená prijatie a súhlas s ich spracovaním v súlade s podmienkami uvedenými v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

 

  1. CIELE

Cieľom zhromažďovania a spracovania vašich osobných údajov je:

 

- Kontaktujte používateľa.

- Spravujte a riešte pochybnosti, problémy alebo incidenty.

- Základné administratívne úlohy.

- Zaslanie alebo spracovanie požadovaných odhadov alebo akejkoľvek inej požiadavky.

- Realizácia a manažment zmluvných služieb. Správa registrácií, zrušení alebo úprav služby.

- Odosielanie informácií súvisiacich so službou, či už vašich vlastných alebo od tretích strán. Informácie o zľavách, akciách, zmenách, novinkách alebo úpravách.

- Štatistická analýza návštevnosti webu a správania sa jeho používateľov na ňom.

- Účasť na súťažiach, tombolach a propagačných akciách, ktoré ponúka „MAR HOUSES“, ak sa uskutočňujú.

- Správne spravujte navigáciu na tejto webovej lokalite. Zabrániť zneužívaniu a podvodom pri používaní našich služieb (podvodné aktivity, útoky odmietnutia služby, rozosielanie spamu... atď.

- Prenášať údaje verejným orgánom a orgánom, pokiaľ sa to vyžaduje v súlade s právnymi a regulačnými ustanoveniami.

V súvislosti so spracovaním vašich údajov na propagačné alebo reklamné účely bude záujemcovi spolu s príslušným formulárom na zber údajov poskytnutý vhodný, jednoduchý a bezplatný postup, aby na tento účel mohol slobodne udeliť súhlas.

Udelený súhlas je možné kedykoľvek a bezplatne odvolať.

Používateľ môže kedykoľvek namietať proti prijímaniu tohto typu komunikácie kontaktovaním „MAR HOUSES“.

 

  1. LEGITIMÁCIA

 

Právne základy, ktoré oprávňujú uvedené ošetrenia, sú plnenie predtým uzavretej zmluvy o poskytovaní služieb, súhlas užívateľa a oprávnený záujem spoločnosti „MAR HOUSES“.

 

  1. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Príjemcami poskytovaných informácií budú „MAR HOUSES“ a spoločnosti, ktoré poskytujú služby „MAR HOUSES“, ako sú: upratovanie, pranie, kuriérske služby, opravy, údržba, služby hostingu obsahu, reklamné služby, atď.

 

  1. PRÁVA ZAINTERESOVANÝCH STRÁN

 

Používateľ, ktorý má záujem, môže uplatniť práva na prístup, opravu, vymazanie, námietku a obmedzenie kontaktovaním „MAR HOUSES“ na základe žiadosti na našu e-mailovú adresu zriadenú na tento účel: info@marhouses.com, ku ktorej v každom prípade pripojí fotokópiu DNI, NIE alebo PASSPORT a špecifikovanie práva, ktoré chcete uplatniť.

 

Všetci používatelia môžu odvolať udelené oprávnenie na spracovanie osobných údajov.

Okrem toho budú mať zainteresované strany právo obrátiť sa na španielsku agentúru na ochranu údajov a iné príslušné verejné orgány v prípade akéhokoľvek nároku vyplývajúceho zo zaobchádzania s ich osobnými údajmi a ich používania.

Poskytnutím údajov spoločnosti „MAR HOUSES“ každý používateľ odpovedá na pravdivosť uvedených údajov, pričom si „MAR HOUSES“ vyhradzuje právo vylúčiť zo služieb každého používateľa, ktorý ponúkol nepravdivé údaje, bez toho, aby boli dotknuté ďalšie kroky, ktoré môžu byť správny. Používateľ je zodpovedný za oznámenie akejkoľvek úpravy poskytnutých osobných údajov.

 

  1. OCHRANA

 

Osobné údaje budeme uchovávať len dovtedy, kým bude existovať zmluvný a/alebo obchodný vzťah s používateľom a pokiaľ používateľ neuplatní právo na vymazanie, zrušenie a/alebo obmedzenie spracovania osobných údajov.

V týchto prípadoch budeme uchovávať údaje riadne zablokované bez toho, aby sme ich použili, pokiaľ môžu byť potrebné na uplatnenie alebo obhajobu nárokov, alebo ak z ich spracovania môže vyplynúť nejaký druh súdnej, právnej alebo zmluvnej zodpovednosti, ktorá musí byť a pre ktoré je potrebná rekonvalescencia.

„MAR HOUSES“ bude v súlade s ustanoveniami súčasných predpisov týkajúcich sa povinnosti zrušiť osobné údaje, ktoré už nie sú potrebné na účel alebo účely, na ktoré boli zhromaždené, a zablokovať ich, aby bolo možné vybaviť prípadné odvodené povinnosti zo spracovania údajov a až počas premlčacích lehôt uvedených povinností, po uplynutí týchto lehôt, budú tieto informácie definitívne odstránené bezpečnými metódami.

 

  1. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

 

Spoločnosť MAR HOUSES prijala úrovne zabezpečenia na ochranu osobných údajov požadované súčasnými predpismi v závislosti od typu spracúvaných informácií a zaviedla ďalšie prostriedky a dodatočné technické opatrenia, ktoré má k dispozícii, aby sa zabránilo ich zmene, spracovaniu alebo neoprávnenému prístupu k údajom, poskytnuté osobné údaje.

„MAR HOUSES“ využíva bezpečnostnú technológiu Secure Socket Layer (SSL).

Protokol SSL je transparentná metóda vytvorenia bezpečnej relácie, ktorá si vyžaduje minimálny zásah koncového používateľa. V každom prípade musí používateľ vedieť, že bezpečnostné opatrenia na internete nie sú nedobytné.

Z tohto dôvodu spoločnosť „MAR HOUSES“ nezaručuje, že neoprávnené tretie strany, konajúce nezákonne, nemusia poznať triedu, podmienky, charakteristiky a okolnosti používania webu používateľmi, pričom v tomto prípade je „MAR HOUSES“ nezodpovedný.